Betingelser for brug af nøgleskilte og mobilmærkning.

Disse betingelser erstatter alle tidligere.

§ 1 Aftalens parter
Denne aftale gælder mellem Keyback Nøglesikring aps (Keyback) og brugere, som er registrerede som kunde (medlem) af Keybacks service (tjenesten) vedr. nøgleskilte, mobilmærkning og KortStop. Enkelte dele af aftalen gælder endvidere den (finderen), som indleverer genstande, som omfattes af tjenesten, til Keyback, politi, transportvirksomheder eller lignende.

§ 2 Generelt
Medlem skal sikre, at Keyback til enhver tid har korrekte kontaktoplysninger. Ved enhver kontakt skal medlem give oplysninger om sig selv i et sådant omfang, at Keyback kan identificere medlem på en sikker måde. Medlem og findere accepterer at personoplysninger, som gives til Keyback lagres og anvendes i et system for automatisk databehandling. Keyback kan anvende disse oplysninger til egne marketingsformål. Medlem og findere accepterer at blive kontaktet af Keyback via brev, e-mail, telefon, SMS eller andre almindeligt brugt kommunikationsformer. Keyback kan lagre oplysningerne så længe det kræves for systemets sikre drift og for at opfylde lovgivningens krav. Keyback forpligter sig til at holde medlems oplysninger hemmelige og utilgængelige for andre end de, som har legitimt behov for oplysningerne.

§ 3 Årsafgift og opsigelse
Der debiteres en årlig afgift for medlems brug af tjenesten. Betalende medlem kan når som helst opsige aftalen ved at meddele Keyback dette samt returnere nøgleskilte og ubrugte mobilmærker. Brugte mobilmærker skal fjernes eller gøres ulæselige. Allerede betalt årsafgift for indeværende eller kommende år tilbagebetales ikke.

Medlem er ikke forpligtet til at forny abonnementet, men forpligter sig til at ophøre med at benytte nøgleskilte og mobilmærkning fra den betalte periodes udløb. Fortsat benyttelse af mærkninger medfører efterdebitering af årsafgiften for den ikke betalte periode samt en tillægsafgift for hvert registreret tilfælde.

Betaler medlem et beløb, som afviger fra det af Selskabet udsendte regningsbeløb, omregnes det betalte beløb i gyldighedstid for Tjenesten. Omregningen afrundes til hele måneder. Betaling for kortere periode end 12 måneder accepteres ikke som gyldig betaling.

Keyback kan opsige aftalen og fem dage derefter ophøre med at udføre tjenesten:

  1. I sammenhæng med udløb af den betalt periode
  2. Hvis tjenesten misbruges
  3. Hvis årsafgift eller anden gæld til Keyback ikke betales rettidigt

Opsigelse iht. pkt. 2 skal afgives pr. brev, telefon, e-mail eller SMS. Betalt årsafgift tilbagebetales ikke.

§ 4 Generelt om nøgleskilte og mobilmærkning
Keyback fremstiller mærkningsetiketter og nøgleskilte med en unik nummerering. Formålet med mærkningen af nøgler og andre genstande er, at disse skal kunne spores til den rette ejer af politi eller Keyback uden at ejerens identitet afsløres for findere.

§ 5 Findeløn
Keyback betaler findeløn til findere. Findeløn udbetales ikke til genstandens registrerede ejer eller dennes familie, samboende eller slægtninge. Findelønnen fastsættes af Keyback som et symbolsk beløb, som udbetales uanset den mærkede genstands reelle værdi. Krav på højere findeløn kan aldrig rettes mod Keyback af hverken findere, medlem eller den oprindelige hittegodsmodtager. Forekomsten af et merkrav vil ikke hindre Keybacks udlevering af den fundne genstand til den registrerede ejer.

§ 6 Fuldmagt
Ved at mærke genstande med mobilmærkning eller nøgleskilt giver medlem Keyback fuldmagt til at udføre tjenesten og til på medlems vegne at modtage eller afhente genstande fra findere, politi, transportvirksomheder, postvæsen e.l. eller at videregive medlems personlige data til politiet.

§ 7 Specielt vedrørende virksomheder
Medlem med mere end 25 nøgleskilte stilles, uden beregning brugsret til edb-programmet ”Names & Numbers” til rådighed så længe abonnementet løber. Ved opsigelse forpligter medlem sig til at ophøre med brugen og at slette såvel program som data ved den betalte periodes udløb.

Jægerspris, den 26. oktober 2021.